شرایط اولیه پذیرش

• داشتن ایده محوری روشن و مشخص.
• نوآورانه بودن محصول یا خدمت پیشنهادی.
• ارائه برنامه کاری متکی بر شناخت بازار .
• معرفی تیم کاری توانمند و مرتبط با زمینه فعالیت.

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
• شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.
• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
• شرکت‌هایی که نتوانند موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را مبنی بر بلااشکال بودن سهامداری عضو هیئت علمی، ارایه نمایند.

• ارائه درخواست Business plan
• بررسی درخواست در شورای مرکز رشد
• پذیرش در مرکز رشد در صورت تصویب شورا

• بررسی Business plan ارائه شده توسط شرکت در جلسه شورای مرکز رشد