هشتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل هشتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۸، با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر توسط رئیس و اعضای محترم شورا بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

 • تصمیم گیری در خصوص قوانین استقرار مجازی ، تنظیمآئین نامه استقرار مجازی و تعیین هزینه استقرار مجازی واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت. (آئین نامه استقرار مجازی تنظیم شد، همچنین مقرر شد هزینه استقرار مجازی واحدهای فناور در مرکز برای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ماهانه ۲۰۰٫۰۰۰ تومان باشد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست همکاری شرکت شتابدهنده زیسن بنیان و شرکت درمان یاب دارو با مرکز رشد فناوری سلامت . (با درخواست شرکت شتابدهنده زیست بنیان و شرکت درمان یاب دارو جهت همکاری با مرکز و ارائه خدمات به واحدهای فناور مستقر در مرکز مشروط بر اینکه تمام مفاد تفاهم نامه بین شرکت شتابدهنده و واحد فناور به تائید مرکز برسد، موافقت شد.)
 • درخواست استقرار مجازی شرکت توانمند سازان کیمیا دانش. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم مهران مهر در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

 • درخواست استقرار شرکت اردیبهشت. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم زارع در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

 • درخواست استقرار زیستا ژن آفرین. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر نشتاعلی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
 • درخواست استقرار مجازی شرکت سام اکسیر آنا راد. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر شیرکوهی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

 

 • درخواست استقرار شرکت بیلگین تایماز یوردوم. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه آقای دکتر هاشم لو در مورد ایده مطرح شده، به دلیل عدم مطابقت ایده مطرح شده با استانداردهای مرکز با استقرار این گروه موافقت نشد.)

 

 • درخواست شرکت بهنود درمان گستر رازی جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت خانم دکتر صباغ فر قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت ۶ ماه تمدید شد. )
 • درخواست شرکت حیان زیست فن جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز (پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت آقای دکتر امینیان قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت ۶ ماه تمدید شد. )
 • درخواست شرکت پویا پزشکی پیشرو جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت خانم دکتر تقا قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت ۶ ماه تمدید شد. )
 • درخواست شرکت زیست پژوهان محبوب جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز ( پس از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت و تبادل نظر اعضای شورا با نماینده شرکت خانم دکتر نظری قرارداد استقرار این شرکت در مرکز رشد فناوری سلامت به مدت ۶ ماه تمدید شد. )

 

نمایش بیشتر