اعضای شورای مرکز رشد

دکتر اکبر عبداللهی اصل
ریاست مرکز
CVایمیل
دکتر علیرضا احمدیان
رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی
CVایمیل
دکتر عادل مظلومی
عضو هئیت علمی
CVایمیل
دکتر حسین رضائی زاده
رئیس مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فراوردهای طبیعی
CVایمیل
دکتر علی فراهانی واشقانی
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه از بیماریهای قلب و عروق
CVایمیل
آقای مهندس محمدرضا کمپانی
عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی
CVایمیل
دکتر پروین پاسالار
رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان
CVایمیل
دکتر محمد رضا منظم
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگا
Cvscopus
دکتر سید سینا مرعشی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران
CV
دکتر علی علیزاده
مدیر گروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی