ششمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

 

ششمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰، با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر توسط رئیس و اعضای محترم شورا بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • درخواست استقرار هسته فناور ایده پردازان توسعه سلامت . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر فراهانی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار هسته فناور پارس ریز سازه . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکتر نوائی و آقای دکتر غیاث در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت آنا فارمد فناور . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر شیرکوهی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد. )
  • درخواست استقرار هسته فناور پردازش بنیان سلامت کارا . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکترجلالی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد. )
  • درخواست استقرار هسته فناور ایمن آغوش . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای هدایت پناه به دلیل عدم مطابقت ایده مطرح شده، با استانداردهای مرکز با استقرار این گروه در مرکز مخالفت شد.)
نمایش بیشتر