تشکیل یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • درخواست تمدید قرارداد استقرار شرکت سلامت گستران آویسا طب. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست تمدید قرارداد استقرار شرکت آنا فارمد فناور. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست تمدید قرارداد استقرار شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست تمدید قرارداد استقرار شرکت دیان فارمد آزما. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست تمدید قرارداد استقرار هسته فناور پارس ریز سازه. (با تمدید قرارداد استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست استقرار مجازی شرکت دیبا ایده بهبود آسا. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم مهندس سجادی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست هسته فناور چمران تیم در خصوص تبدیل وضعیت استقرار از فیزیکی به مجازی. (با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • درخواست مرکز تحقیقات جراحی های فک و صورت جهت عقد تفاهم نامه با مرکز رشد فناوری سلامت به عنوان مرکز رشد اقماری. (با عقد تفاهم نامه مشروط بر اینکه نقشه نهایی ضمیمه تفاهم نامه شود و این مرکز حداقل برای استقرار ۳ شرکت یا هسته فناور فضا داشته باشد به مدت ۲ سال موافقت شد.)
  • درخواست استقرار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی در ساختمان مرکز رشد واقع در خیابان ایرانشهر. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر سلمانی با استقرار این گروه به مدت ۳ سال موافقت شد.)
نمایش بیشتر