تشکیل چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

 • تعیین تعر فه و هزینه شارژ ماهانه در ساختمان مرکز رشد واقع در خیابان ایرانشهر. (هزینه شارژ ماهانه در ساختمان ایرانشهر۱۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر متر مربع تعیین گردید.)
 • تعیین تعرفه و هزینه استقرار ماهانه واحدهای فناور به منظور یکسان سازی هزینه استقرار در مرکز رشد و تمامی مراکز اقماری. (هزینه استقرار ماهانه واحدهای فناور مستقر در تمامی مراکز اقماری بایستی در رنج ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ تومان برای هر متر مربع در نظر گرفته شود.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار مجازی شرکت سینا سرمایه در مرکز رشد. .(با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار ستاد توسعه فناوری فوتونیک در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت پرنده آبی در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه منوط بر دریافت موافقت اصولی موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت سلامت یاران بینا در مرکز رشد. .(با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور نانو ارگانیک دانا  در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت طب تجهیز فناور شریف در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار مجازی هسته فناور کات مد در مرکز رشد. .(با استقرار مجازی این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت رسام طب آریا در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت طب و صنعت رهیاب در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
 • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور متاژن در مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان.( تصمیم گیری در این مورد به جلسه دیگری موکول شد.)
 • بررسی درخواست شرکت های تهویه و پالایش پارسیان مهر، توسعه فناوری ویستا اکسیر، سلامت گستران آویسا طب، ترمیم آوای باران، درمان گستر رناپ، آروین زیست بنیان، ژرف اندیشان زیست بسپار، دیان فارمد آزما و هسته فناور پارس ریز سازه جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز رشد.( با درخواست های تمدید موافقت شد.)
 • بررسی درخواست شرکت های زیست مواد فارمد، زیست پژوهان محبوب و آنا فارمد فناور جهت تبدیل وضعیت استقرار از فیزیکی به مجازی.( با درخواست تبدیل وضعیت استقرار موافقت شد.)
نمایش بیشتر