پنجمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

 

پنجمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر توسط رئیس و اعضای محترم شورا بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • امکان استقرار مجازی واحدهای فناور در مرکز توسط اعضای شورا بررسی و مقرر شد که پیش نویس اولیه آیین نامه استقرار مجازی واحدهای فناور در مرکز، در جلسه بعدی شورا مطرح و اصلاحات مورد نیاز طبق نظر اعضای شورا اعمال و آیین نامه نهایی تنظیم شود. )
  • در مورد برنامه زمان بندی جلسات شورای مرکز در سال آینده مقرر شد که با مشورت و هماهنگی با اعضای شورا جدول زمان بندی جلسات شورای مرکز در سال آینده تنظیم شود.
  • درخواست استقرار آقای دکتر فراهانی. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی، آقای دکتر فراهانی در مورد ایده مطرح شده، مقرر شد درخواست این گروه در جلسه بعدی شورا مجددا مطرح شود. )
  • درخواست استقرار خانم دکتر نوائی. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی، خانم دکتر نوائی در مورد ایده مطرح شده، مقرر شد که یک برنامه کاری کامل و جامع فقط برای یکی از ایده های ارائه شده با تائید علمی برای اثبات امکان پذیری طرح، جهت مطرح شدن در جلسه بعدی شورای مرکز ارائه دهند. )
  • درخواست استقرار آقای دکتر قنبری. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی ، آقای دکتر قنبری در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد. )
  • درخواست استقرار گروه خانم دکتر حسنی . ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی، خانم دکترحسنی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد. )
نمایش بیشتر