تشکیل پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت آریا سلول پژوهان در قمر مرکز جامع. .(با استقرار این گروه به مدت یک سال موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور فناوریهای نوین آموزشی پرستاری مامایی در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور پیشگامان آموزش سلامت تهران در مرکز رشد. .(با استقرار این گروه به دلیل عدم مطابقت ایده مطرح شده با استانداردهای مرکز مخالفت شد.)
  • بررسی درخواست شرکت های پردیس ژن فناوری سیرجان، دیبا ایده بهبود آسا و هسته فناور چمران تیم جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز رشد.( با درخواست های تمدید موافقت شد.)
نمایش بیشتر