تشکیل هفدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

هفدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار نیک اندیش رابو در مرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت توانمند سازان کیمیا دانش درمرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت دانش آفرینان تابان در مرکز رشد . (با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • بررسی درخواست شرکت حیان زیست فن، شرکت طوبی طب کوثر و هسته فناور الینا دارو جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز رشد.( با درخواست تمدید این تیم ها به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
نمایش بیشتر