تشکیل هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت افرازند در مرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت زیبا آرا گستر الوند در مرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور هلثیا پلاس در مرکز رشد .(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار شرکت کیمیا رهاورد پسا راد در قمر دانشکده فناوری های نوین.(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور پرو بیوتی کر در قمر پژوهشکده علوم دارویی.(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • تصمیم گیری در خصوص درخواست استقرار هسته فناور شیوه های نوین مراقبت پرستاری و مامایی در قمر دانشکده پرستاری و مامایی..(با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
  • بررسی درخواست شرکت متین ژن ایرانیان، شرکت فناوران تولد حیات، شرکت کارا دانش، شرکت پیشگامان طب دیجیتال و شرکت ژرف اندیشان زیست بسپار جهت تمدید قرارداد استقرار در مرکز رشد و مراکز اقماری.( با درخواست تمدید این تیم ها به مدت ۶ ماه موافقت شد.)
نمایش بیشتر