تشکیل دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

تشکیل دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت

دهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ، با حضور رئیس و اعضای محترم شورای مرکز رشد و جناب آقای دکتر امیر خانی معاون فنی محترم مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر بررسی و در خصوص این موارد تصمیم گیری شد:

  • درخواست استقرار شرکت فن دانا زربین. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر محمدی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت درمان گستر رناپ. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر خدامی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت فناوری نانو دارو البرز. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکتر مهاجری در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت ژرف اندیشان فناور زیست بسپار. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر دائمی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت هیراب طب عرشیا. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر اسلامی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت آروین زیست بنیان. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکتر شاه علی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت پردیس ژن فناوری سیرجان. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی آقای دکتر شریفی زارچی در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار شرکت کارا یاخته تجهیز آزما. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم دکتر رهبری زاده در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)
  • درخواست استقرار هسته ترمیم آوای باران. ( پس از تبادل نظر اعضای شورا با نماینده گروه متقاضی خانم هادی پور در مورد ایده مطرح شده، با استقرار این گروه به مدت ۶ ماه تحت عنوان دوره پیش رشد موافقت شد.)

با استقرار تمام تیم ها با شرط اینکه تیم ها صرفا فعالیت های خود در حوزه تحقیق و توسعه را در مرکز رشد فناوری سلامت متمرکز نموده و از هرگونه فعالیت در سایر حوزه های کسب و کار در این مرکز خودداری نمایند، موافقت به عمل آمد.

 

نمایش بیشتر